Privacy- en cookieverklaring

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van T-shirts.nl B.V. aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. T-shirts.nl B.V. is statutair gevestigd te Hoofddorp aan de Kruisweg 871B (2132 CA), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 93649029 en draagt de naam T-shirts.nl B.V.. T-shirts.nl B.V. is per e-mail te bereiken via info@t-shirts.nl en telefonisch via (023) 5617595.

T-shirts.nl B.V. hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Vandaar dat in deze privacyverklaring uitgebreid wordt uitgelegd hoe T-shirts.nl B.V. omgaat met de verwerking van deze persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft T-shirts.nl B.V. aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

De verwerking van persoonsgegevens door T-shirts.nl B.V. valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. 

T-shirts.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-06-2018. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een offerte wilt ontvangen voor een bestelling op onze webshop. Dit zijn: voor –en achternaam, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens zijn deze gegevens noodzakelijk voor de verzending van de order en/of de factuur.

Daarnaast is er de mogelijk om uw e-mailadres achter te laten op T-shirts.nl B.V. voor onze nieuwsbrief. Door middel van het achterlaten van uw e-mailadres verleent u toestemming om deze te verwerken.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal zeven (7) jaar bewaard na het eindigen van de overeenkomst met T-shirts.nl B.V.. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (1) toestemming van de klant/gebruiker voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. U bent dus vooraf op de hoogte gesteld van de verwerking. (2) De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan T-shirts.nl B.V. te verstrekken, is T-shirts niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat T-shirts.nl B.V. niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies

T-shirts.nl B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van T-shirts.nl B.V. bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt T-shirts.nl B.V. om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Zo maakt T-shirts.nl B.V. bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om onder andere het aantal bezoekers van de website te meten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van T-shirts.nl B.V.. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. T-shirts.nl B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. T-shirts.nl B.V. raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door T-shirts.nl B.V. zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de orders produceren of een door T-shirts.nl B.V. ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van T-shirts.nl B.V.. Tevens zijn met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, als T-shirts.nl B.V. op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging

T-shirts.nl B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft bijvoorbeeld een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens gecodeerd verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen en/of klachten heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@t-shirts.nl. Ook kunt u uw klachten indienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).